ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ส่งผลงานเข้าประกวด
โครงการประกวดรางวัล เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7
กระทรวงการคลังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมาในอดีตอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานการบริหาร การเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง สำหรับโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ เปนโครงการที่มุ่งเน้นในการ กระตุ้นให้หน่วยงานและ บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเกิดความตื่นตัวในการ พัฒนา ปรับปรุง นำเสนอนวัตกรรมและรูป แบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง จากการคิดค้นนวัตกรรมการ ให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้ให้บริการผ่านช่องทาง การสื่อสารต่างๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 2464, 2630