หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นำเสนอรูปแบบการใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 2464, 2630