หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นำเสนอรูปแบบการใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง
ทำความรู้จักรางวัล “เพชรวายุภักษ์”
ในโลกยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่ภาครัฐอย่าง “กระทรวงการคลัง” ก็ผลักดันให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดร่วมกันนำเสนอนวัตกรรมผ่านความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในยุค 4.0 เช่นกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 2464, 2630