ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มระดับหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

แบบฟอร์มระดับหน่วยงานระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า

แบบฟอร์มระดับคณะบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 2464, 2630