ผลงานที่ผ่านมา
ผลการตัดสินและการต่อยอดผลงาน
การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ (MOF INNOVATION AWARDS)
 • ครั้งที่ 1
  ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
  ประจำปีงบประมาณ 2552
  1st MOF INNOVATION AWARDS 2009
  ดาวน์โหลด
  ผลการเข้าประกวด
 • ครั้งที่ 2
  ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
  ประจำปีงบประมาณ 2553
  2nd MOF INNOVATION AWARDS 2010
  ดาวน์โหลด
  ผลการเข้าประกวด
 • ครั้งที่ 3
  ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
  ประจำปีงบประมาณ 2554
  3rd MOF INNOVATION AWARDS 2011
  ดาวน์โหลด
  ผลการเข้าประกวด
 • ครั้งที่ 4
  ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
  ประจำปีงบประมาณ 2555
  4st MOF INNOVATION AWARDS 2012
  ดาวน์โหลด
  ผลการเข้าประกวด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 2464, 2630