ส่งแบบฟอร์ม ผลงานเข้าประกวด
ชื่อ* :
นามสกุล* :
อีเมล์* :
เบอร์โทร* :
หน่วยงานระดับสำนัก* :
หน่วยงานระดับกรม* :
อัพโหลดผลงานเป็น Word File* :
อัพโหลดผลงานเป็น PDF File* :
อัพโหลดผลงานเป็น PPT File
(เฉพาะระดับกรม) :
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2126-5800 ต่อ 2464, 2630